Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Biography

  • Years Active

    1994 – present (24 years)

  • Members

Hip Hop / Rap

From,
Ursynów,
Poland.

Nas (initially Mistic Molesta, Molesta), a group of Polish musicians who rap. Was founded 1995 in Warsaw at the initiative of rappers Peter Wieclawskiego pseud. Vienio and Paul Wlodkowskiego pseud. Wlodi. In 1998 the band released their debut album Fri Scandal preceded by a track released on a compilation Taste Beat Records (1997).

Na początku grupa nazywała się Mistic Molesta, założyli ją w połowie lat 90 Vienio i Włodi, dwóch ziomków z Ursynowa.

W 1998 wychodzi ich pierwsza płyta "Skandal". Tytuł jak najbardziej trafny, jest to pierwsza czysto hardkorowo-uliczna polska płyta. Album przez wielu wymieniany jest jako największy polski klasyk. Wielu raperów wymienia ją jako ich ulubiona polską płytę. Największym "przebojem" były "Osiedlowe akcje" i zadebiutowali z nim w jednym z pierwszych polskich filmów deskorolkowych. Ale więcej o niej w recenzjach. Powstał też singiel "Armageddon".

Po wydaniu debiutanckiej płyty chłopaki nagrywają featuringi(WYP3, VOLT…). No i ostro pracują nad kolejnymi produkcjami.

Rok później wychodzi płyta "Ewenement". Tytuł sygnalizuję zmianę nazwy. Do grupy dochodzi Pele. Płyta, tak jak napisałem w recenzjach, jest jakby "dojrzalsza". Poziom znacząco poszedł w górę. Zespół umocnił się na swojej pozycji. Na płytce można usłyszeć mało znanych członków ZIP Składu: Sokoła i Ziperę.

Kolejny rok i kolejna płyta. 2000 przyniósł nam album "Taka płyta…". Z niego pochodzą hity "Będzie dobrze dzieciak" (wcześniej ukazał się singiel) i "Wszystko co najlepsze". Płyta jeszcze lepsza od poprzednich. Wypracowali swój własny styl rapowania i produkcji. Tym razem nie ma żadnych gości. Oczywiście zapraszam do recenzji. Promował jš singiel "Będzie dobrze dzieciak". Do tego kawałka powstał też teledysk (oraz do "Wszystko co najlepsze" i "Muzyka miasta".

W 2001 r. ukazuje się producencka płyta grupy Czyste Tchnienie. Jest to "Radio Ewenement - 5G FM" i mówią o niej jako o kolejnej płycie grupy tylko w innym wymiarze. Styl produkcji nieco się zmienił od czasu trzeciej płytki. Niestety poziom rymów gości znacznie odtaje od chłopaków z Molesty. See recenzje.

Rok bez nowej płyty rokiem straconym, więc w roku pańskim 2002 pojawia się pierwsza solówka (podwójna) moleściaków. Jest to wspólna produkcja Vienia i Pelego pod tytułem "Autentyk". Trochę wspólnych kawałków, trochę solowych, trochę gości i wyszła niezła płyta. Może nie taka świetna jak te całego zespołu, ale też sweet. Przed i po premierze gali dużo koncertów. Looknij do recenzji.

Rok 2003 to rok nowych solówek. W październiku pojawiły się płyty Włodka i ViP. Album Włodiego nosi tytuł "…jak nowonarodzony" i znajduje się na niej 10 nowych świetnych kawałków. Płyta miesiąca w Ślizgu… Vienio i Pele też nie próżnowali i nagrali płytę duzo lepszą od poprzedniej. Zwie sie ona "Autentyk II". Pełno na niej dobrych pomysłów. Nie będę ich porównywał bo obie są świetne.

W październiku 2004 ukazuje się bardzo długo wyczekiwana płyta Hemp Gru - Klucz.

Po drodze Molesta grała dużo koncertów i występowała na niezliczonych featuringach. No i tak się kręci od tych ładnych paru lat i mam nadzieję, że jeszcze długo. I JEST SZOK!! :D

English translation;

At the beginning of a group called Mistic Molesta, founded it in the mid 90 Vienio and Włodi, two countrymen from Ursynów.

In 1998, their first album comes out "scandal." Title as the most accurate, this is the first purely hardkorowo-street Polish plate. Album by many cited as the greatest Polish classic. Many rappers mention it as their favorite Polish record. The biggest "hit" was "housing estate shares", and debuted with him in one of the first Polish film deskorolkowych. But more about it in reviews. Was a single "Armageddon".

After releasing their debut album guys record featuringi (WYP3, VOLT …). And hard work over the next productions.

A year later, comes the album "Ewenement. The title indicates the change of name. Pele comes to the group. Record, as written in reviews, is somehow "mature." Level went up significantly. The team was stronger on its position. At the plate, you can hear the little-known members of the ZIP Composition: Falcon and Zipera.

Another year and another record. 2000 brought us the album, "This album …". With him came hits "will be well-child" (previously released a single) and "All the best." CD even better than the previous. Develop their own style of rapping and production. This time there are no guests. Of course, I invite you to review. Js promoted single, "It will be good kid." This piece was a video (and "All the best" and "Music City".

In 2001 appeared the group record producer Clean Breath. This is Radio Ewenement - 5G FM "and speak of it as the next group album just in a different dimension. Style of production has changed little since the third plate. Unfortunately, the level of rhyme score significantly odtaje from the guys from Molesty. See reviews.

Year without a new album a year lost, so the year of Our Lord 2002, you are the first solo (double) moleściaków. It is a joint production vieni, and Pele called "Authentic". A bit of common pieces, some solo and some guests went bad motherboard. Maybe not so great as those of the whole team, but also sweet. Before and after the gala premiere of a lot of concerts. Looknij for review.

The year 2003 is the year of new solos. In October there is plate Wlodek and ViP. Włodiego album is titled "… like newborn," and is located on the 10 new great pieces. CD of the month in slip … Vienio and Pele does not wasting time and also recorded a CD much better than the previous one. It is called "Authentic II. It is full of good ideas. I will not compare them because both are great.

In October 2004, appears to be very long-awaited album Hemp Gru - Key.

Along the way Molesta played a lot of concerts and performed at countless featuringach. And so those nice turns from a few years and I hope that for a long time. AND IS SHOCK! : D

myspace.com / molestaewenement
molesta.pl/
pl.wikipedia.org/wiki/Molesta_Ewenement

Edit this wiki

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls