Forum » General Discussion

Post your current weather where you live...

 
 • 23°C (I'd estimate 1258528°F), low humidity, overcast conditions, substantial cloud cover, light winds, decent probability of precipitation, condensation and frustration. Things not looking much better for early in the week so keep your brollys handy. Back to you Tom!

  • NFXFSX sa...
  • Användare
  • 22 apr 2012, 06:40
  72F and dark.

 • 21°C, Thunder, lightning, rain. All very nice.

 • 6 °C and sunny

 • 66 rainy

  The true perfection of man lies not in what man has, but in what man is.
  - Oscar Wilde


  "free

  "free

  "free • starting to see days reach over 100 already. yay for the desert

  awskeetskeetskeetskeet
 • South France : cloudy. It's gonna rain very soon. Probably in a few hours, when it'll get darker.

 • 53, windy, cold and rain throughout the day

  The true perfection of man lies not in what man has, but in what man is.
  - Oscar Wilde


  "free

  "free

  "free • 72°F | °C

  Partly Cloudy
  Wind: N at 0 mph
  Humidity: 28%

  • Tisiepo sa...
  • Användare
  • 23 apr 2012, 21:11
  Rain

  • [Raderad användare] sa...
  • Användare
  • 24 apr 2012, 04:16
  Windy

  • NFXFSX sa...
  • Användare
  • 24 apr 2012, 06:44
  Windy but nice.

 • Rain, Rain and more rain

 • Rain :(

  • Darwel sa...
  • Användare
  • 26 apr 2012, 15:20
  Sunny.

  Valve, take your time.

  But please release it before my life ends.
 • Windy, lots of clouds with expected rain later this afternoon.

  The true perfection of man lies not in what man has, but in what man is.
  - Oscar Wilde


  "free

  "free

  "free  • jayleann sa...
  • Användare
  • 26 apr 2012, 16:59
  cloudy

 • Cloudy :/

  • Kennoth sa...
  • Användare
  • 27 apr 2012, 15:03
  Sunny and nice, for once.

 • This is England, of course it's overcast.

 • Sunny but cold

 • It was sunny all day but at least the rain started after work had finished :)

  "Cast your eyes to heaven..You get a knife in the back"
  • Hai_Ai sa...
  • Användare
  • 29 apr 2012, 04:12
  Wet, damp, dark, and raining all through the day... I hate this type of weather on days like these.

  "Beauty is unbearable, drives us to despair, offering us for a minute the glimpse of an eternity that we should like to stretch out over the whole of time."

  ~ Camus

 • |̨̧͔̳̪͙͔͍̱̦̞̭͈͊̔̍̃̅́͞|͆̐̓ͤ̂ͣ͗ͭͭ͂̅̋ͤ̄͡҉̨̦͚͇̭̺͔̪̫̤͓̟͖̹̠̙͙ͅͅ|̊ͯ̉ͩͨ̏̈́̌͏̸͙̤̲̪̝͓̖̮̠͔̫̹̳͍̫̠̝͇͈|̝͉͇̟̗͉̭̦͉̰̹̖̳̽ͭ̑̏̔͋ͬ̾͂̓̀͟͝ͅ|̛͈̹͓͙͔̹̲̼̺̳̺̗̞̗͔̮͑̂̓̈́ͦ̑ͮ̅̽͛̿̓ͨͬ̿ͯ͌ͬ̚͟ͅ|̢̛̛̺̖̖̮͓͍̙̋̔̄ͯ̀̏͗̎͐̐̓ͤ́̾̃̑̌͡ͅ|̶̸͚̗̰̝̬͖̞̙͓͙̖̃̑͂ͤ̂̾̀̈́̓̕̕͠|̡͐ͨ͛ͫ̈́ͦ͋̽͘҉̴͕͖͉͎̗͚̤̳͓̘͍͕͙̼͎͜|̷̌͌͊ͣ̿̏̍͗ͯ͊̇͑̋̆̕͏̛̭̬̝̺̞͉͉̲̪͕̝̩̗͕͓̰͓͇͉͝|̷̷̡͓̰͔̙̯̉ͮ̓̋ͦ͒͒̓̌̉͂͜|̧̢̭̰͈͚͈̮͕̙̲̙̎͆̋ͭ̋̑͛̉ͫͦͥ͒ͥ̚|̋̔ͤ͗͏͟͏͇̰̪̠̤̝|̴̢̫͓̖̠̰̗̥̘͉͕̰̩̠̼ͦ̂ͨͫ̃̎̒̉̀͋ͩ̓ͫ̽ͧ̽̊̐̚|̸̶͐̑̀̂ͬ̅̌̓̓́͏͉̩̤̟͈̙͎̀ͅ|̨̡̻̬̦͚͉̠̰̯̟̻̝͖̜̊ͫͤ͊̑͢|̶̸̸͈͙̜ͪ̉͆ͥ̐͌̎̈̀̔̚͝|̶͉̝͕̖̜̪͓͉͎̗̪̮͇͙̥̮̅ͤ͒̐́͞|̍͂͂͋ͯ̀̽̊͐͗̾̐̐̂̚͏͏̢̠̗̮̻̱̱͓̻̱̺͚̱̯̩͙̙̦̘́|̨̣̜̬̳̞̲̳̙̣͔̥͈͙͙̗̪̋ͮ̍̿̑̅̾̇̏̍̀͛̅͑̑͞͝ͅ|̷͋̑̑ͤͮ̀̚̚͘͏̩̥̦̗̲̳͖̜|̱͓̣̏̂͑̐̈́̑͆̕͜͠|̶̘̙̻̝ͬ͗̐̀ͪ́͠|̷̵͓̳͚͎͇̲̼̟̣̼̹͙̗̫̩̮́ͪͭ̍͊̚͜ͅ|̬̤̗̞͋̌͒̾̒͗̐͟͝|̸̛̭͔̥͈̮̠͙̭̰̲̻͚̽͂́̃ͫ̄̿̈́̎̎͑̌̉̔̊̀ͅ|̵̨̓̈ͦ͑͛͂̓̃͌͆͑̀̓͏̯̝̝͙͔̮̥͇̥̠̥͇͖̜͉̠̭|̢̛̩͉͙͎̮̠̗͗ͩͪ̒ͥ͊̃͒̒ͬͧͤ̏̐̓͋ͥ̚͠|̸̃̆ͭͯ̔̿͛ͤ́͊͒̿̅̒̏͂̇́̚͏͇̝̱͖̬̯̟̭͖̙̯̪̹͇͎̩̬̕|̨͙̭̙̮͙̜̹̮̭͓̤̜̲̮͗͌ͫ͊̆̅̓̅ͯͮ͋̚̕͜͞ͅ|̢̧̫̜̭̖̪͈̟̬̜̞̅̄ͤ̍̽ͪ̒͌̾̃̑ͭ̄̋ͅ|̷̷̙̳͙̫̦̭̜͓̤̩̟̦̫͆̽͗̌ͦͧͭ͌͌ͤ̊͗̈͗̾͊ͅͅ|̢̜̦̘̦̼͚ͬ̋̐͛́̐̃̊̕|̛̯̫̺̣̠͗̿̂̈́ͭ͑̂̾̎̓͌ͩ͂ͣ̊̒ͥ|̷̢̢̠͙͉̠̹̫̞͚͈͉̮̭͚̑ͪ̄̔̈́̏̎̊͛̑̊̿ͯ̓̚ͅ|̨̒ͨ̓̈́ͮ͆̈̌͆̚͡͏̮͔̳͍͔̻̬̳̥͖͟͝|̧̨̜̞̘̺̠̳̬̳͕̭̰̙͛̒̐͜͞
  • NFXFSX sa...
  • Användare
  • 10 maj 2012, 17:58
  74F and sunny. Will probably hit the mid to high 80s soon.

Anonyma användare kan inte skriva inlägg. Vänligen logga in eller skapa ett konto för att göra inlägg i forumen.