Similar Music

Fans of Peach Orchard also listen to…

    Track     Duration Listeners
Zeng Chengwei - Drunk Fisherman Singing at Dusk 3:51 383
Zeng Chengwei - Orchid 7:58 321
Yang Baoyuan - Returning Home After Resignation 4:18 320
Xia Yifeng - Observing Calmly 3:14 230
Cao Zheng - Fisherman’s Song at Dusk 3:16 1,302
Xu Lisun - Lament At The Chang Men Palace 3:21 22
Ding Chengyum - The Song Of King Yao 4:01 28
Yang Baoyuan - Deer’s Cry 2:50 219
Zhou Dongchao - Love For the Loess (Huang Tu Qing) 5:20 57
Yao Bingyan - Man Crazy For Wine 2:09 17
Wei Chungloh - Evening Song Of The Drunken Fisherman 3:25 21
Cheng Wujia - Night Mooring At The Autumn River 3:03 21
Yao Bingyan - Huaxu - An Opening Tune 2:13 845
Su Qiaozheng - Wild Geese Descending on a Sandy Beach 5:54 97
Anna Guo - Bow Dance 4:06 800
Pu Xuezhai - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) 2:13 402
Yue Ying - Thrice Wearing Out the Hide 2:58 183
Le Ying - Dragons Roaring in the Boundless Sea 5:30 321
Cheng Wujia - Moored By a River on an Autumn Night 3:00 48
Le Ying - Lie Zi Riding the Wind 6:54 250
Fan Shange - Butterflies Lingering Over Flowers 3:26 109
Liu Tianyi - Night Rain on Plantain Leaves 5:57 160
Wang Fandi - Lofty Mountains and Flowing Waters 2:31 100
Liu Changfu - New Herdsmen (Cao Yuan Xin Mu Min) 5:34 339
Pu Xuezhai - Herons Unawareness of Danger 4:08 255
Zhao Yuzhai - Nightingale and Oriole 3:22 238
Yang Jing - Spring Draws On The South Of The River 5:33 68
Anna Guo - New Opening 1:57 1,176
Yu Shaoze - Autumn Water 7:11 25
Weishan Liu - Celebrating the Lantern Festival 4:51 35
Min Huifen - Leaving My Newly Married Bride 16:10 86
Liu Guilian - Playing Musical Instrument While Walking Along the Street 5:16 146
Min Huifen - Delivering Public Grain Happily 3:48 133
Wu Jinglue - Leaves of Plane Trees Whirling in Autumn Winds 3:29 1,310
Yang Xinlun - The Midnight Crow 6:41 44
Weishan Liu - Song of the Returning Fishermen 4:51 91
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody -Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:07 142
Yang Wei - Beyond the Great Wall 7:45 24
Yang Wei - Snow Dotted Greenery 5:04 24
Zhou Dongchao - The Vast Open Land 4:59 54
Liu Guilian - Three Six (San Liu) 6:37 32
Yang Jing - Xiang Yu the Conqueror Taking Off His Armor (Ba Wang Xie Jia) 9:27 24
Wang Yiqin - Moderato Decorated Six Beat 4:47 368
Wang Fandi - Spring River and Flowers in the Moonlight 9:20 130
Wei Zhongyue - The Evening Song of a Drunk Fisherman 3:39 226
Liu Changfu - A Moonlit Night (Yue Ye) 6:32 490
Wu Man - The General’s Order 4:38 109
Lin Youren - Dialogue Of Fisherman And Woodcutter 9:40 120
Zhao Jiazhen - A Secluded Orchid 4:57 24
Zhao Jiazhen - High Moon 6:05 23
He Shufeng - White Snow on Green Pine Trees 4:35 37
Tang Liangxing - Eighteen Beats on the Hujia 9:25 34
Cao Zheng - Horse Bells Ringing at Night 2:39 1,195
Wang Guotong - Ballade of Northern Henan 9:12 34
Li Bian - Celebrating The Lantern Festival 4:47 564
Xiang Sihua - Fishermans Song at South Sea 6:07 52
Wu Jinglue - The Mei-Hua-San-Nong Tune 8:24 28
Tang Liangxing - Hua Mulan 17:10 42
Li Bian - Celebrating the First Full Moon 3:22 2,196
Shuishan Yu - A Night-Mooring Near Maple Bridge 2:56 33
Xiang Sihua - The Lofty Mountain And Running Water 5:30 432
Hong Ting - Song of the Flying Phoenix 1:16 806
He Shufeng - Get to the Flower Fair 4:28 21
Wang Guotong - Happy to See the Billowing Wheat Fields 3:00 21
Zhang Ziqian - A Flying Dragon 4:48 354
Hong Ting - Lotus Out of Water 4:23 1,210
Lin Youren - improvisation for michael owen 5:47 171
Wu Man - Love Song 4:51 326
Xu Jiangde - Willow In The Spring Breeze 3:09 30
Wang Yiqin - On The Eve of The Spring Festival 3:29 435
Fu Xuezhai - An Enjoyable Night 2:13 1,186
Lo Ka Ping - Returning Home 4:09 502
Jiang Cairu - Song Of The Chuan River Boatman 6:35 36
Jiang Cairu - Horse Race 3:14 85
Shuishan Yu - Mist and Clouds Over the Xiao and Xiang Rivers 8:44 36
Zhan Chengqiu - Flowing Spring on the Rock 4:11 101
Liu Mingyuan - The Southern Scenery 7:16 37
Liu Mingyuan - On the Grassland 7:19 60
Gu Meigeng - Flowing Water 7:14 31
Zha Fuxi - Fishermens Song 16:19 1,392
Lin Shicheng - The Vulture Fighting The Swan (Hai Qing Na Tian E) 9:15 15
Lin Shicheng - Collected Songs of Qinglian 6:49 50
Li Guangzu - Lanterns and the Moon in Radiance 4:07 535
Li Guangzu - Laying An Ambush On All Sides 12:07 503
Guan Pinghu - Qu Yuan’s Lament 10:23 490
Guan Pinghu - Flowing Waters 7:31 391
Liu Fang - The Great Wave Washes the Beach 4:36 2,021
Wang Changyuan - A Vulture Fighting a Crane 3:23 236
Xu Yuanbai - Forgetting The Vulgar Ideas 5:38 19
Wei Zhongyue - Drunk Fisherman Singing At Dusk (Zui Yu Chang Wan) 3:39 259
Gan Bolin - Song Of The Vagabond 6:42 1,108
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1,452
Zhan Chengqiu - Listening to the Mumuring of Spring Water 1:28 121
Liu Dehai - Laying an Ambush On All Sides 5:25 19
Tadao Sawai - Zangetsu 23:17 76
Liu Dehai - Wild Geese Descending On a Sandy Beach 6:55 60
Fu Xuezhai - Plum Blossom Melody - Three Variations 7:35 523
Jiang Li - Baoleng Tune 6:11 46
Jiang Li - Gong And Drum For Harvest 2:51 41
Gong Yi - A Feigned Drunkard 4:07 305