Fans of Ancient Tunes of the Chen and Sui Dynasties also listen to…

    Track     Duration Listeners
Wang Yong - A Song of Joy (Huan Le Ge) 5:21 1,687
Zhou Dongchao - A Piece of Flower Loved by All 6:43 2,209
Jian Guangyi - The Mountain Village Welcomes Dear Ones 4:37 2,023
Zhu Runfu - Jade Hibiscus 4:39 2,710
Li Bian - Celebrating the First Full Moon 3:22 2,208
Liu Changfu - The Happy Grassland 4:30 2,452
Cao Zheng - To Mail A Letter By The Wild Goose 2:01 2,389
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1,451
Wang Yong - Wang Zhaojun 13:14 2,797
Yang Jing - Sounds From Chen and Sui Dynasties 8:22 2,414
Zhu Runfu - Reminiscence of Xiao 3:31 3,454
Weishan Liu - Polly's Journey 7:03 1,342
China Zhejiang Traditional Philhamonic Orchestra - The Moon Over "Guan" Mountain - Gu Qin 2:07 1,690
China Zhejiang Traditional Philhamonic Orchestra - Moonlight Flowers Over Spring River - Unison 11:25 740
China Broadcast National Orchestra - Axi Dancing In The Moonlight 2:15 889
Traditional music from China - The Flower Of Hsin-Jang 5:26 2,664
Zhou Yu - Lament In The River Mansion 9:39 1,212
Zha Fuxi - Autumn Reflections By The Dongting Lake 3:22 3,533
Yao Bingyan - A Drunken Man 2:19 1,645
Liu Mingyuan - Deep Night 4:12 1,337
Jian Guangyi - A New Song of Herdsmen 4:50 2,191
The Guo Brothers - Training Horses on the Mongolian Horseland 3:39 950
Li Bian - Chen Xingyuan, an Enjoy For Peace 4:48 736
Hu Tianquan - The Flying White Pigeons (Bai Ge Fei Xiang) 4:43 32
Wu Wenguang - Crows Croaking at Night 5:52 2,330
Lu Chunling - Good Tidings 5:26 3,273
Jiangsu Art Troupe Folk Music Band - Plum Blossoms In the Moonlight 6:10 2,052
Wu Wenguang - Flowing Waters 4:21 2,102
Hu Tianquan - Grassland Cavalrymen 3:45 3,045
Traditional music from China - A Tayal Folk Song 4:19 3,595
Min Huifen - Wishes of the Honghu Lake People 6:34 2,318
Jiangsu Art Troupe Folk Music Band - Green Willow 5:57 61
Zhang Weiliang - At the Dressing Table (Bang Zhuang Tai) 4:30 44
Wu Jinglue - The Grief of Mo Zi at the Dyeing of Silk 8:38 1,754
Su Qiao - Lady Green Willow 3:28 311
Li Xiangting - A Spiral Of Smoke At Twilight 3:29 1,894
Min Huifen - River Of Sorrow 6:51 2,276
China Broadcast National Orchestra - Colourful Clouds Chasing the Moon 3:30 911
Li Xiangting - Calm Lake 6:51 1,657
Wu Jinglue - The Sunny Spring 6:59 2,861
Anna Guo - The Sorrow of Lady Zhaojun 5:39 919
Su Qiao - Jackdaws Playing in the Water 5:55 1,589
Anna Guo - Festival in the Tian Mountains 5:21 863
Yu Xunfa - A Visit To Suzhou 4:59 1,569
Wang Yiqin - A Song on the Spring Festival Eve 3:29 1,183
Hu Xiaoliu - Delivering Grain By Horse 2:59 1,044
Zhou Dongchao - Attachment To The Yellow Land 5:07 1,212
Liu Changfu - A Moonlit Night (Yue Ye) 6:32 490
Cui Junzhi - Longing for a Worldly Life 7:37 137
Pu Xuezhai - All Happiness 6:44 6
Guan Pinghu - Running Water (Liu Shui) 7:31 2,426
Weishan Liu - Moonlight Over Spring River 10:00 237
Liu Mingyuan - Late At Night - Jinghu and The Band 4:13 1,929
Lily Yuan - Angelic Fantasy 7:09 304
Zeng xiaogang - 山之舞 free download 1:21 1,501
Lily Yuan - Sacred Purification/Hua Yan Jun 5:56 130
Cui Junzhi - The Bamboo Plant 8:40 149
Liu Dehai - Xiang Yu the Conqueror Taking Off His Armor 9:20 73
Yao Bingyan - Man Crazy For Wine 2:09 19
Guan Pinghu - Eighteen Beats On the Hujia (Hu Jia Shi Ba Pai) 19:33 96
Zhan Chengqiu - Listening to the Mumuring of Spring Water 1:28 122
Wu Man - Chen Sui (Chen Sui) 12:44 1,787
Wu Man - Raining 5:00 1,816
Liu Dehai - Flute And Drum Echoing In The Sunset 3:27 26
Yang Jing - Snow in the Bright Spring 3:32 1,720
Zha Fuxi - Autumn Reflections By the Dongting Lake (Dong Ting Qiu Si) 3:15 1,744
Cao Zheng - Horse Bells Ringing at Night 2:39 1,198
Yang Xinlun - Crows Croaking at Night 6:47 283
Vic Chou - Ai Zai Ai Ni 4:40 379
Yang Baoyuan - Falling Trees (Fa Tan) 2:31 760
Jiang Jiaqiang - Fishing Tune (Yu Ge Diao) 2:13 35
Wang Yiqin - Joyful Night 3:24 2,276
Wei Zhongyue - Drunk Fisherman Singing At Dusk (Zui Yu Chang Wan) 3:39 265
Yue Ying - Thrice Wearing Out the Hide 2:58 189
Yang Wei - Swan 9:04 17
Lin Youren - ode to the fine night 4:30 491
Pu Xuezhai - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) 2:13 408
Shuishan Yu - Moon Over the Mountain Pass (Transposed) 2:08 43
Wang Fandi - Regrets of the Lover Stars 4:32 1,710
Yang Xinlun - The Midnight Crow 6:41 48
Gong Yi - A Feigned Drunkard 4:07 306
Hong Ting - Autumn Moon Over Still Lake 4:11 949
Hong Ting - The Fisherman's Song At Dusk 4:17 1,173
Cheng Gongliang - Memories Of An Old Friend 8:57 89
Liu Guilian - Overture For Songs and Dances 4:48 840
Liu Guilian - Overture for Songs and Dances (Ge Wu Yin) 4:49 178
Jiang Xiao-Qing - Leaves of Autumn 3:30 4,719
He Shufeng - Snow in the Bright Spring 3:02 206
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody -Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:07 140
Yang Baoyuan - Deer’s Cry 2:50 219
Yang Wei - Laying An Ambush On All Sides 7:32 13
Yu Shuqin - Returning To Parents Home With A Baby On Back 2:08 14
Lu Chunling - Flying Partridges 5:31 113
Zhan Chengqiu - Flowing Spring on the Rock 4:11 102
The Jing Ying Soloists - Love Song Of The Grassland 2:33 352
The Jing Ying Soloists - Autumn Moon 7:05 76
Yu Xunfa - Flying Partridges 4:45 15
Lei Qiang - The Flickering of the Candle Flame 4:13 4,615
Lei Qiang - Picking Flowers 1:59 10,515
Reiko Kimura - Higashi kara 13:44 1,384