We don’t have any Missy Elliott vs. Annie Lennox news yet.