A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Large artwork

Related Tags

Neodämmerung

Don Davis

asato ma sad gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrtyor mamrtam gamaya

vidyam cavidyam ca yas tad vedobhayam saha avidyaya mrtyum tirtva vidyayamrtam asnute

yasmin dyauh prthivi cantariksam otam manah saha pranais ca sarvaih tam evaikam janatha atmanam anya vacah vimuncatha amrtasya esah setuh

indriyebhyah param mano manasah sattvam uttamam sattvad adhi mahan atma mahato vyaktam uttamam

yada pancavatisthante jnanani manasa saha buddhis ca na vicestate tam ahuh paramam gatim

Ya ya ya ya yada yadaya Ya ya… read more

Similar Tracks

Similar Artists

Photos

API Calls