Fans of The Story of the Whike Snake: Aria A also listen to…

    Track     Duration Listeners
Wang Rongrong - The Broken Bridge: Aria F 3:32 4
Wang Rongrong - The Broken Bridge: Aria E 1:09 3
Du Zhenjie - Monument of Li Ling: Aria A (Li Ling Bei Xuan Duan Yi) 18:00 2
Li Haiyan - The Grave of Two Lovers: Aria A 3:36 3
Li Haiyan - The Match of Dragon and Phoenix: Aria A 9:07 3
Du Zhenjie - The Capture and Release of General Cao: Aria A (Zhuo Fang Cao: Xuan Duan Yi) 5:42 3
Huang Bingqiang - Hongyang Cave: Aria A 2:26 3
Huang Bingqiang - Hongyang Cave: Aria B 4:25 2
Zhu Qiang - The Sweet Dew Temple: Aria A 3:40 4
Song Xiaochuan - The White Gate Tower: Aria A 3:16 4
Zhu Qiang - Summoning the East Wind: Aria A 8:58 3
Diao Li - The Match of Dragon and Phoenix: Aria A 9:43 3
Diao Li - The Fairy Showering Flowers: Aria B 4:07 6
Li Hongtu - The Story of White Snake: Aria B 3:59 2
Li Hongtu - The Story of White Snake: Aria A 1:25 2
Shi Yihong - Lady Zhao Jun Married Away: Aria A 4:15 4
Shi Yihong - Yu Zhou Feng: Aria B 12:16 1
Song Xiaochuan - A Small Banquet: Aria A 7:11 3
Gao Yuqian; Liu Changyu; Qian Haoliang - The Red Lantern: Be A Person Like Such 3:47 8
Hong Xuefei; Ma Changli; Tan Yuanshou; Wan Yiying; Zhou Hetong - Sha Jia Bang: Fighting For Our Beautiful Land 4:57 11
Gao Yuqian; Liu Changyu; Qian Haoliang - The Red Lantern: Father The Role Model 4:06 6
Ma Yongan; Yang Chunxia - The Azalea Mountain: My Home In Anyuan 4:14 4
Ma Yongan; Yang Chunxia - The Azalea Mountain: Taste Of Bitterness 5:00 3
Li Changchun; Li Lifang; Zhu Wenhu - The Harbor: The Bustling Shanghai Port 1:53 4
Li Changchun; Li Lifang; Zhu Wenhu - The Harbor: Harbor Always In My Heart 1:49 4
Fang Rongxiang; Song Yuqing - Sweeping The White Tiger Regiment: Defeating The Americans 1:13 13
Fang Rongxiang; Song Yuqing - Sweeping The White Tiger Regiment: Landslide VicTory Tonight 0:49 10
Li Chongshan - The Panshi Bay 1:20 9
Du Jinfang - The Red Detachment Of Women 4:59 6
Li Guang; Wu Zhang - Battle On The Plain: Spring Thunder 4:07 6
Cheng Yanqiu; Mei Lanfang; Shang Xiaoyun; Xun Huisheng - The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong) 6:53 3
Sun Juxian - Lifting the Vessel and Have a Look At the Portraits: Aria A (Ju Din Guan Hua: Xuan… 3:31 3
Tan Xinpei - Selling the Horse (Mai Ma) 3:56 2
Yu Shuyan - The Story of the Orphan: Aria E (Sou Gu Jiu Gu: Xuan Duan Wu) 3:06 4
Gao Qingkui - Executing the Son At the Camp Gate: Aria A (Yuan Men Zhan Zi: Xuan Duan Yi) 5:50 4
Tan Fuying - Yang Silang Visits His Mother: Aria C 6:00 2
Tan Fuying - Yang Silang Visits His Mother: Aria B 6:30 2
Zhao Baoxiu - Gold Tortoise Story: Raise Son To Expect Him To Take Care Of My Senior Years 0:50 9
Zhao Baoxiu - Gold Tortoise Story: Teach My Son Zhang Yi A Lesson 5:16 5
Ma Lianliang - Out of Qi Mountain Six Times: Aria A 3:13 2
Ma Lianliang - Conquering South County 3:17 2
Tong Xiangling - New Years Eve (Chu Xi Ye) 1:35 7
Xun Huisheng - A Satisfactory Match: Aria A (De Yi Yuan: Xuan Duan Yi) 3:04 1
Xun Huisheng - Love Story of Zhang Yingying and Liu Qianzhong: Aria A (Mai Xiang Huan: Xuan Duan Yi) 2:50 3
Chen Xixing; Li Shaochun; Xun Huisheng; Zhu Binxian - The Green Screen Mountain: Aria B (Cui Ping Shan: Xuan Duan Er) 6:08 4
Chen Xixing; Li Shaochun; Xun Huisheng; Zhu Binxian - The Green Screen Mountain: Aria A (Cui Ping Shan: Xuan Duan Yi) 3:19 5
Ma Fulu; Xun Huisheng - Mother Hu Visiting Granny Li: Aria A (Tan Qin Xiang Ma: Xuan Duan Yi) 11:52 3
Li Bingshu; Lu Boping - Closing the Jar (He Bo) 9:37 1
Li Bingshu - Stealing the Herb (Dao Cao) 3:26 2
Li Bingshu; Lu Boping - Boating (You Hu) 20:02 2
Mei Lanfang - Farewell My Concubine: Aria A (Ba Wang Bie Ji:Xuan Duan Yi) 4:22 13
Shang Xiaoyun - The Lost Son (Shi Zi Jing Feng) 6:34 8
Cheng Yanqiu - The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong) 7:19 4
Yang Baosen - Lotus Lamp (Bao Lian Deng) 6:46 2
Yang Baosen - The Wujia Slope: Aria B (Wu Jia Po: Xuan Duan Er) 4:41 3
Zhang Junqiu - Resentment of Chu Palace (Chu Gong Hen) 13:22 7
Yuan Huiqin - Dui Hua Qiang: Aria B (Kong Pan Wang Qi Nan Ren Wo Hao Xin Shang: Xuan Duan Er) 2:48 15
Tan Yuanshou - Pine At the Top of Mount Tai (Yao Xue Na Tai Shan Ding Shang Yi Qing Song) 3:45 7
Tan Yuanshou - Expecting the Victorious Return of a Scout (Pan Wang Zhe Sheng Li Gui Lai De Zhen… 1:27 6
Chi Xiaoqiu - Unicorn Purse: Aria C (Suo Lin Nang: Xuan Duan San) 5:07 1
Zhang Huoding - Sister Jiang the Heroine: Thread of the Silkworm (Jiang Jie: Chun Can Dao Si Si Bu… 6:00 3
Li Weikang - Butterfly and Flowers: Loving This Land (Die Lian Hua: Qing Nan She) 6:56 3
Fang Rongxiang - Sweeping the White Tiger Regiment: Landslide Victory Tonight (Qi Xi Bai Hu Tuan:… 0:51 2
Yang Chunxia - The Azalea Mountain: My Home In Anyuan (Du Juan Shan: Jia Zhu Anyuan) 4:15 2
Tong Xiangling - Takeover of Weihu Mountain: Spring Has Come (Zhi Qu Wei Hu Shan: Ying Lai Chun Se… 5:30 3
Gao Yuqian - The Red Lantern: Father the Role Model (Hong Deng Ji: Xue Ni Die Xin Hong Dan Zhuang… 3:27 3
Qian Haoliang - The Red Lantern: Dauntless (Hong Deng Ji: Hun Shen Shi Dan Xiong Jiu Jiu) 1:25 2
Liu Changyu - The Red Lantern: Be a Person Like Such (Hong Deng Ji: Zuo Ren Yao Zuo Zhe Yang De… 3:50 2
Hong Xuefei; Ma Changli; Zhou Hetong - Sha Jia Bang: Battle of Wits (Sha Jia Bang: Zhi Dou) 5:19 3
Zhao Yanxia - Sparks of Revolutions at Reed Marshes: Eve of Storm (Lu Dang Huo Zhong: Feng Sheng… 7:24 3
Zhang Xuejin - By the Chienkan River: Do Think About It (Jian Gan He Bian: Lai Zi A Ni Yao Hao Hao… 7:40 2
Guan Sushuang - Ms. Dai Nuo (Dai Nuo) 5:29 8
Du Jinfang; Li Shaochun - Turtle Mountain (You Gui Shan) 3:39 3
Qiu Shengrong - Orphan of the Zhaos (Zhao Shi Gu Er) 3:27 4
Xi Xiaobo - Fan Jin Passed the Royal Exam (Fan Jin Zhong Ju) 3:13 2
Zhang Junqiu - The Woman Prisoner Su San: Aria A (Su San Qi Jie: Xuan Duan Yi) 0:49 4
Zhou Xinfang - Four Examinees Successful In the Imperial Examination: Aria A (Si Jin Shi: Xuan Duan… 3:30 2
Shang Xiaoyun - Mirror of Longevity (Qian Kun Fu Shou Jing) 3:32 5
Ye Shenglan - The White Gate Tower: Aria B (Bai Men Lou: Xuan Duan Er) 2:59 3
Li Duokui - Golden Tortoise (Diao Jin Gui) 3:24 4
Cheng Yanqiu - Unicorn Purse: Aria A (Suo Lin Nang: Xuan Duan Yi) 17:42 8
Yan Jupeng - Giving Up Xuzhou City (Rang Xu Zhou) 2:18 3
Jin Shaoshan - Stealing the Imperial Horse (Dao Yu Ma) 3:54 3
Jin Zhongren; Ma Fulu; Xun Huisheng - Fighting With Heavenly King Mu (Mu Tian Wang) 3:35 2
Chi Xiaoqiu - Unicorn Purse: Aria J (Suo Lin Nang: Xuan Duan Shi) 0:58 2
Ma Fulu - Yu Tangchun 3:12 3
Mei Lanfang - Regrets of Life and Death 12:31 2
Zhang Ke - Dagger Hidden In the Fish Belly: Aria A 2:51 3
Li Jun - Capture and Release of Cao Cao: Aria C 10:06 2
Li Jun - Capture and Release of Cao Cao: Aria B 1:28 2
Yang Xiaolou - An Tian Club 2:59 8
Jin Shaoshan; Zhou Xinfang - The Hua Rong Pathway 6:15 3
Wang Quankui - Assassinating Wang Liao 3:47 4
Ye Shenglan - A Good Shot At The Barracks Gate 11:17 2
Li Yuru - Story Of The Jade Hairpin 6:46 2
Ma Changli - Capture And Release Of General Cao 11:10 4
Yu Shuyan - The Story Of The Orphan: Aria D 5:53 5
Yang Xiaolou - The Battle Of Ji Zhou city 5:31 4
Tan Xinpei - Selling The Horse 3:58 4
Zhang Xuejin - San Niang Scolding Her Unfilial Son 6:15 2