Ancora nessun articolo nel diario di Ken Nakagawa, Akira Tsuchiya, Akiko Shitaka, Daisuke Achiwa.