Ancora nessun articolo nel diario di Hirokazu Ando, Tadashi Ikegami, Shogo Sakai.