RSS
 • [Lyrics - Translation] Akiko Shikata - Inori ~Monlam~ (Tibetan song)

  28 Mar 2012, 23:19 by Madrangue

  志方あきこ - 祈り ~モンラム~
  (Akiko Shikata - Inori ~Monlam~)
  Seventh track of Raka
  Title translates to Prayer.

  Composed & arranged by: 志方あきこ (Akiko Shikata)
  Lyrics by: 志方あきこ & 篠田朋子 (Akiko Shikata & Tomoko Shinoda)
  Vocals by: 志方あきこ (Akiko Shikata)
  Violin: 壷井彰久 (Akihisa Tsuboy)
  Percussions: 佐藤直子 (Naoko Sato)
  Guitar: ワタヌキヨシアキ (Yoshiaki Watanuki)  Tibetan

  ནམ་མཁའ་ནའ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་མིག་ཙེས་ནང་དང། ཨོཾ༌མནི༌པདྨེ༌ཧཱུཾ
  ང་དེར་ཡོ།
  ནམ་མཁའི་དབུགས་པྲང་ལ། ནམ་དུས་གང་མོགློ་ཝུར་སྐྱེལ་ཡོད།
  ནམ་མཁའ་གྲོ་རྒྱུས་ངོ་མ་ཡོད་པ། ཏ་སྐེད་ཆུང་ཆུང་ལ་རྙིན་རྗེ།
  ནམ་མཁའི་ཏོག་ཤར་གི་ས་ལའ་འགརལ་ལ་བ། དཀར་པོ་ཐོ་བོ་ནང་པོ་ནམ་གྲོ།
  གྲོང་གསེབ་ནང་གི་ངའི་ཁྱིམ་ཅིག་པོ། མེ་སྤྲིན་ཐབ་མེད་ལ་གློ་གྲོ།
  ནམ་མཁའ་ནའ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་མིག་ཙེས་ནང་དང། ཨོཾ༌མནི༌པདྨེ༌ཧཱུཾ
  ཕ་མ་
  ང་དེར་ཡོ།
  ནམ་མཁའ་ནའ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་མིག་ཙེས་ནང་དང། ཨོཾ༌མནི༌པདྨེ༌ཧཱུཾ
  ཕ་མ་
  ང་དེར་ཡོ།
  ཆོས་གསུན་ཟླ་བ་རྒུར་གཞུ། སེམས་གི་མདའ་ལེན་ཀྱི་དུག
  ནམ་གྱི་གྲང་ཝན་གུར་འགོར་ནས།
  འབབ་གྱིས་ཟགས་རྒུར་གོ། མི་འགའ་ཤིག་ལ་མི་ལྟ་གིས་ལས་ཆོད་འོད།
  ནམ་མཁའ་ནའ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་མིག་ཙེས་ནང་དང། ཨོཾ༌མནི༌པདྨེ༌ཧཱུཾ
  ཕ་མ་
  ང་དེར་ཡོ།
  གྲོང་གསེབ་ནང་ལ་མེ་ཕྲེན་གསལ་པོ། མི་ཆཽའ་གསོལ་ཕྟོན་དྲི་མ་ཞིམ་པོ།
  ཟིང་འཕང་ནས་ཕིན་བྱེད། ནེ་ཕྲོན་ཤྲོང་མེད་ནང་གློ་གྲོ།
  ནམ་མཁའ་ནའ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་མིག་ཙེས་ནང་དང།
  མཇ་སྙན་ཁེད་རང། ང་དེར་ཡོ།


  Romaji

  Nam kha nam zhak gyün ten mig tsé nang dang om ni padmé hum
  nga der yo
  Nam khé uk trang la nam dü gang molo wur skyël yö
  Nam kha dro gyü ngo ma yö pa ta ké chung chung la nyïn jé.
  Nam khé tok shar gi sa la garel lawa kar po to bo nang po nam dro
  drong sep nang gi ngé khyim chik po mé trin tap mé la lo dro
  Nam kha nam zhak gyün ten mig tsé nang dang om ni padmé hum
  Pa ma
  nga der yo
  Nam kha nam zhak gyün ten mig tsé nang dang om ni padmé hum
  Pa ma
  nga der yo
  chö sün dawa gur zhu sem gi da len kyi duk
  Nam gyi drang wen gur gor né
  bap gyi zak gur go mi ga shik la mi ta gi lé chö ö
  Nam kha nam zhak gyün ten mig tsé nang dang om ni padmé hum
  Pa ma
  nga der yo
  drong sep nang la mé tren sel po mi chau söl ptön dri ma zhim po
  zing pang né pin jé né trön shrong mé nang lo dro
  Nam kha nam zhak gyün ten mig tsé nang dang
  Ja nyen khé rang nga der yo


  English Translation

  Please always watch over me from Heaven
  I am here
  The wind cuts on the prairie, suddenly bringing the cold season along
  Its mane swaying toward the slender sky, the horse's neigh sounds so sad
  The sun disappearing beyond the vast land, in our village columns of smoke rise
  from the hearths
  To the only house without rising smoke, I return
  Please always watch over me from Heaven
  Father, Mother
  I am here
  Please always watch over me from Heaven
  Father, Mother
  I am here
  The crescent moon is like a bow that takes the arrow of a traveler's thoughts to
  Faraway
  The shooting star that crosses the night sky guides the way for somebody
  In our village, fire has been lit, the banquet's sweet aroma drifts on the air
  Please always watch over me from Heaven
  Father, Mother
  I am here
  Leaving the noisy crowd,
  to the only house without lit fire, I return
  Please always watch over me from heaven
  My beloved, I am here  __________
  Links
  Loreena McKennitt, Dead Can Dance, Enya, Jarboe, Rhea's Obsession, Jack or Jive, Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows, Mors Syphilitica, L'Ham de Foc, Fejd, Omnia, Stille Volk, Eluveitie, Ophelia's Dream, Trobar de Morte, Cécile Corbel, Narsilion, Alan Stivell, Miranda Sex Garden, Cranes, Lisa Gerrard, Pinknruby, Secret Garden, Faun, QNTAL, Luca Turilli's Dreamquest, Nightwish, Within Temptation, Mediæval Bæbes, Louisa John-Krol, 書上奈朋子, Ferri, Diabolus in musica (Vittorio Manzan), Le' rue Delashay, Sudironda, Angelo Branduardi, Cocteau Twins, Stellamara, Fields of the Nephilim, Diva Destruction, 一ノ宮頼子, Marissa Nadler, Grimes, Soap&Skin, Fever Ray, 福原まり