Player wird geladen ...

Verwerfen

As your browser speaks English, would you like to change your language to English? Or see other languages.

Kyoka

Sensibilität spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit von Kyoka, die den Produktionsprozess von musikalischer Komposition gern mit der Bildung von Kristallen aus feinen Klangpartikeln vergleicht. Ihr Stil reicht von Cut-up dance Laptop Electronica über gebrochene Pop-Beats bis hin zu Noise. Unter ihren treuen Fans sind der japanische Experimental-Musiker Ryuichi Sakamoto und Stooges/Minutemen Bassist Mike Watt, der ihre Musik so gut wie in jeder seiner letzten Podcast Shows gespielt und den Bass für einige ihrer Tracks eingespielt hat… mehr erfahren

Top-Titel

Top-Alben

Ähnliche Künstler

Shoutbox

Hinterlasse einen Kommentar. Logge dich bei Last.fm ein oder registriere dich.              

  • ♥ kyoka ♥ [2]
  • Здорово.
  • Piezo Version Vision is FUCKING MADNESS
  • [url=http://www.lastfm.ru/music/Kyoka/+images/98981383]Vote up, guys[/url]
  • New Energy Shuffle damn
  • New mix by Kyoka is now online. http://secretthirteen.org/secret-thirteen-mix-112-kyoka/
  • http://www.residentadvisor.net/news.aspx?id=23824 new album March 16th.
  • . n̸̘̹̠̱̩̬̭̜̻͈͖ͪ̇̾̋͂ͦ̀́ͅ ̹̘͙̩̘̬̱͉̱̑ͪͯ̊̀͟͝ ̹̘͙̩̘̬̱͉̱̑ͪͯ̊̀͟͝. ̹̘͙̩̘̬̱͉̱̑ͪͯ̊̀͟͝ ̹̘͙̩̘̬̱͉̱̑ͪͯ̊̀͟͝ ̹̘͙̩̘̬̱͉̱̑ͪͯ̊̀͟͝ ̪͚̱̝̬̺̼͑̓̀̃̾ͪͩ͊̂͂̃͘͘ͅd̔ͤ͋̅̈́̔ͬ̏͐̈́ͥ͌̄̏̅҉҉͎̼̘̗̦̻ ̸̡͉̙̫̻̺̝͉̣̩͕͍̓͑̈̒̆̀ͅr̸̥̰͙͈͖͇̹͇͓̮͕̦͍͎̬̭͕̅̎̑̌̏̉̃̌̔͊͑̂ͣ̿̈͆̌̚̕ |̢̆̔̐ͬ̓͘͏̡̲̟̖̼̦̩̬̼͎̜̹|̒͗̈́̃̌̑ͪ́͏̸̺̠̣̭̮̹̝̯̺͈̹̘̬̳̭̹̥̭ͅ|̹̳̤͔̪̤͔͈͉̻̻͖̗̲̫̖̳ͥ̏ͣ̏ͩ͂͟|͕̬̱̘͓̮̥̮̣̱̥̠̮̫̖̼͍̽ͫ̉̈̎͛̽ͬͭ̾̂̉ͪ̈̌̃ͦͤ̀͞|̵̛̳̬͇͈̫̫̖̪͎̭̣̫̮̝͖̦̥̬̇̊ͯͤͨ̽́̀͠͡|̴̸͓̠͈̭̠̮̫̝̤̘̗̼̲ͪͣͤ͌̀͟͢|̉́̂͑̚ |̧̧̛̪̜̞̍ͮ͛̒ͫ̇̔̌̎͆͂ͯͣ͂̀ͅ|̴̲̺̟̖̩̝̓̽̌̎ͨ̽̈́̊ͥ̔̎̀́|̨̼͓̖͉̰̭͚̟̞͙͓̦̣̓͌ͯ͒ͨ̏ͫ̄̎ͬ̃̆ͦ́͂̿̽́͜|ͭ̎ͬ͛̋ͧͩ͗ͩ̅̐̂̄͊ͯ̂͐̃̚͢҉̩͎̞͔̖̪̪̥̜̳̙̟͉|̖̱̘̯͚̪̱̘͚̤̖̲̫̰͖͎͈͊̽ͤ̎̆̋̅͛̅̍̒ͭ͒̎͐̀|̶̢̥̖̫̞͔̳̞̜̯̣̬̰ͩ̑̔͐̑̽ͬ́͢͢͟|̦͈̥͈̭̬̯̌̌ͮ͗ͬͧ͠͡|̥̝͈̪̳̲̻̞̭̿͐ͮ̓̓̐̋́͢͢ͅ|̧͍̙͖̲̮̮̯̦̠͔̭̳ͭͫͭͭ̐̀͊̓̎ͩͯͫ̒̾̌̽̿̍ͣ̕͡͡ͅ [2]
  • wow, she's awesome

API Calls